Nunhem, dat zijn we met zijn allen

Bestuursvergadering, notulen

Jaarverslag 2015-2016:

Jaarverslag 2015-2016-1

 

Notulen Jaarvergadering  april 2016:

Notulen_jaarvergadering 2016_06.04.2016

 

Notulen Bestuursvergadering 8 maart 2017:

Notulen_bestuursvergadering_08.03.2017_goedgekeurd

 

Notulen Bestuursvergadering 8 februari 2017:

Notulen_bestuursvergadering_08.02.2017 vastgesteld

 

Notulen Bestuursvergadering 4 Januari 2017:

Notulen_bestuursvergadering_04.01.2017 vastgesteld

 

Notulen Bestuursvergadering 7 December  2016:

Notulen_bestuursvergadering_07.12.2016 vastgesteld

 

Notulen Bestuursvergadering 2 November 2016:

notulen_bestuursvergadering_02-11-2016-vastgesteld

 

Notulen bestuursvergadering 7 September 2016

notulen_bestuursvergadering_07-09-2016-vastgesteld

 

Beknopt verslag van de jaarvergadering van de dorpsraad Nunhem 6 april 2016.

 1. Om 20.00 uur opent de voorzitter de vergadering.

Er zijn 29 Nunhemmers aanwezig alsook de heer V. Pennings de gebiedsregisseur  voor o.a. Nunhem.

Er zijn geen aanvullingen op de agenda.

 1. De secretaris geeft aan welke functie de bestuursleden bekleden en welke “werkzaamheden” de leden uitvoeren.
 2. De secretaris geeft aan de hand van een PowerPoint presentatie een toelichting op de activiteiten waaraan de dorpsraad het afgelopen jaar heeft deelgenomen.

3.1. het Molshuipke

Er is door de heer L.H. veel tijd en energie gestoken in het zoeken naar een bestemming voor de gebouwtjes van het Molshuipke. Helaas heeft een en ander niet geleid tot een oplossing waarbij we moeten zeggen dat de kwestie voor ons prioriteit heeft maar bij de gemeente geenszins gezien de reacties van die kant.

3.2. Er is het afgelopen verenigingsjaar veel energie gestoken in de nieuwe website van de dorpsraad. De heren J.K. en J. H. hebben een grote bijdrage geleverd. De website moet Nunhemmers en anderen de gelegenheid geven om kennis te nemen van alles wat er in ons dorp gebeurt en daar ook naar te informeren.

De vernieuwde site heeft tot nu toe alleen maar positieve reacties opgeleverd.

3.3. We hebben de ontwikkelingen bij Nunhems gevolgd.

3.4. We hebben samen met Buggenum en Neer onze bijdrage geleverd in de commissie die beslist over de besteding van de compensatiegelden die Nunhems moet betalen voor de uitbreiding aan de overkant van de Napoleonsweg.

Ons standpunt is dat zoveel mogelijk van deze gelden besteed worden binnen de driehoek Nunhem Buggenum Neer.

3.5. We hebben de vergadering van de VkkL, Vereniging van kleine kernen Limburg, bezocht. Deze vereniging steunt kleine kernen in het overeind houden van de leefbaarheid.

3.6. Binnen de gemeente Leudal nemen we deel aan vergaderingen waarin de verschillende kernen van de gemeente Leudal overleggen al dan niet met de gemeente.

3.7. We bezoeken vergaderingen die de gemeente of andere organisaties beleggen en waarvan we vinden dat we daar onze neus moeten laten zien omdat er mogelijk raakvlakken zijn met Nunhem.

3.8. We zijn en blijven actief bij het project wensbus. De dorpsraad Nunhem heeft in 2014 de bus aangevraagd en gekregen. Samen met Buggenum en Neer zorgen we er voor dat hij blijft rijden.

 1. Het financieel jaarverslag.

De penningmeester geeft een toelichting. We zijn een stichting en hoeven op grond daarvan geen verantwoording af te leggen maar vanwege de openheid hebben toch een aantal Nunhemmers de kas gecontroleerd. Ze hebben geen onregelmatigheden geconstateerd. Er worden nieuwe leden voor de kascommissie gevraagd.

 1. De bestuurssamenstelling

De functie van de voorzitter is nog steeds vacant.  Op dit moment vangen we met zijn allen een en ander op. We vragen met klem iemand die voorzitter wil worden.

 1. Rondvraag.

6.1. Er is enig ongenoegen m.b.t. het gemeenschapshuis. De dorpsraad zal contact opnemen met het bestuur om een en ander te bespreken.

6.2. De wensbus staat regelmatig net voorbij de hoek Caulietenweg – Kampweg geparkeerd. Als je onwetend vanaf de Caulietenweg de Kampweg inrijdt kun je schrikken wat kan leiden tot gevaarlijk situaties. De bus zal daar niet meer geparkeerd worden.

 1. Rondvraag.

De rondvraag levert niets op.

 1. Sluiting.

Met dank aan de aanwezigen sluit de voorzitter de vergadering.

 

Beknopt verslag van de vergadering op 6 januari 2016.

In het kort vindt u hieronder de punten die besproken werden.

 • Het kruis aan de Ursulaweg verkeerd in een niet al te beste staat. Binnenkort wordt een nieuw houten kruis geplaatst en wordt het corpus schoongemaakt en opnieuw geschilderd.
 • De dorpsraad is naar aanleiding van een voorstel van H. Bongaerts voornemens het dorpsplein de naam van de heer Jan Meddens, de oprichter van Nunhems Zaden, te geven. De familie Meddens stemt in met het voorstel. We zullen ook Nunhems Netherlands vragen wat ze van het voorstel vinden. Vervolgens moet de gemeente nog toestemming geven. Omdat het plein op dit moment nog geen officiële naam en postcode heeft verwachten van vanuit de hoek van de gemeente weinig problemen.
 • De website van de dorpsraad wordt vernieuwd. Men is daar nu mee bezig.
  We zoeken nog naar mensen die de website van actuele informatie wil voorzien zodat het ″DE″ informatiebron wordt voor alle Nunhemmers en mensen buiten Nunhem.
 • We hebben van Els Kuypers van ″Liefde voor Leudal″ een verzoek gekregen wandelingen te ontwikkelen in het dorp. We hebben geantwoord dat de dorpsraad Nunhem een aantal jaren geleden al 5 wandelingen uitgezet heeft.
 • Op 14 december hebben Th. van Duijnhoven en B. van de Venne een vergadering van Ôs Dörp bijgewoond. De gemeente zou daar informatie geven over het verdere verloop van het project Ôs Dörp.  Jammer dat deze vergadering ontaardde in litanie van kritiek op de gemeente, van voorlichting kwam daardoor spijtig genoeg weinig terecht.
 • Op maandag 11 januari vindt er een overleg plaats met de provincie waarin ons hopelijk medegedeeld wordt hoe het na 10 december 2016 verder gaat met de wensbus. Op die datum eindigt de pilot.
 • De kermis. Willen we het komend jaar in combinatie met de Servaasprocessie weer een kermis in Nunhem hebben dan moet er zo langzamerhand iets gaan gebeuren en willen we graag het standpunt ⁄ bemoeienis van de gemeente vernemen. Vic, onze gebiedscoördinator zal er naar informeren.
 • Lau Driessen heeft een voorstel gemaakt voor een wandeling over historische paden. De wandeling voert vanuit Nunhem naar Buggenum en weer terug. De dorpsraad zal zich inspannen om dit idee te realiseren.
Terug