Nunhem, dat zijn we met zijn allen

Uitslag grondonderzoek voetbalterrein

Tijdens de zeer warme periode deze zomer heeft de gemeente grond uit de vijvers in Haelen gehaald omdat het zuurstofgehalte beneden het gewenste peil dreigede te zakken waardoor de vissen het erg moeilijk zouden krijgen. De inwoners en dorpsraad van Nunhem hebben aandacht gevraagd voor deze situatie, omdat er zonder enige vorm van overleg of communicatie grond gestort werd op het voormalige voetbalveld.
De gemeente een heeft onafhankelijk bureau de gestorte grond laten onderzoeken. Het zeer lijvige rapport is inmiddels binnen. De conclusie laten we hieronder volgen.

De Gemeente heeft nog niet laten weten op welke wijze de situatie opgelost of aangepakt gaat worden. Zodra deze informatie aanwezig is, delen we deze.

Verkennend waterbodemonderzoek en actualiserend toplaagonderzoek 

 Ter plaatse van de vijver aan de Kasteellaan in Haelen zijn begin augustus 2018 baggerwerkzaamheden uitgevoerd.
Aanleiding hiervoor was het lage waterpeil in de vijver alsmede het lage zuurstofgehalte in het water. 
 In eerste instantie werd ingeschat dat de omvang van het vrijkomend organisch materiaal circa 50 m3 zou bedragen. Dit was achteraf gezien een verkeerde inschatting.  
 Omdat het vrijkomend organisch materiaal ter plaatse van de vijver niet kon worden opgeslagen (ten behoeve van inklinking en ontwatering) is het vrijkomend organisch materiaal naar het voormalig voetbalveld in Nunhem verplaatst. 

 De totale omvang van de partij organisch materiaal, (inclusief water, takken, plastic, fietsen, autobanden e.d.) bedroeg achteraf gezien circa 300-400 m3. 
 Gezien de grootte van de partij organisch materiaal, groter dan 50 m3, had bij de toepassing van het organisch materiaal ter plaatse van het voormalige voetbalveld een melding Besluit bodemkwaliteit moeten plaatsvinden inclusief de bijbehorende onderzoeken. 
 De vereiste onderzoeken zijn alsnog uitgevoerd. 

 Ter plaatse van de vijver is een verkennend waterbodemonderzoek uitgevoerd. En ter plaatse van het voormalig voetbalveld is een actualiserend toplaagonderzoek  uitgevoerd. Het toplaagonderzoek is uitgevoerd op de braakliggend ontvangende bodem, zowel ter plaatse van het onder het maaiveld geklepeld organisch materiaal alsook ter plaatse van de maagdelijke grond. 

 Resultaten verkennend waterbodemonderzoek

Het slib / organisch materiaal is licht verontreinigd boven de achtergrondwaarde met diverse zware metalen, minerale olie en PAK (polycyclische aromatische koolwaterstoffen). 
 Vanwege het feit dat het gehalte aan minerale olie zich boven de functieklasse industrie bevindt is het slib / organisch materiaal niet toepasbaar op landbodem. 
 Met het verkennend waterbodemonderzoek is de milieuhygiënische kwaliteit van de waterbodem ter plaatse van de vijver vastgesteld en is geen nader onderzoek vereist.